หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 


บุญลือ เผือกเขียว
ประธานสภาเทศบาล


บุญน้อย บุญราชแขวง
รองประธานสภาเทศบาล


ประสาท เกตุสิงห์สร้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 


ขาว บุญเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


บรรทัด ตุ้มสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


วิจิตร วรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


วรรณี นาคคล้าย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


แดง กาสร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


สุเทพ พลสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


สำรวย ต้วนยี่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


ว่าที่ ร้อยตรี นิรุต ปานแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2