หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

วาระที่ 1เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562
วาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 09.53 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี