หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
วาระที่ 3 เรื่อง ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562
วาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 10.01 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี