หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2562

วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
วาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
  - ระเบียบวาระที่ 3.1 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
  - ระเบียบวาระที่ 3.2 ญัตติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 11.55 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี