หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
    
 
 
 
  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และการประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 15.20 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี