หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
กำหนด การปัจจุบัน (2 มกราคม 2551) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว2610) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่น5, นิติกร รุ่น13 และนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว2609) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว08) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว07) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว05) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว04) 3 ม.ค. 2551
เลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษารุ่นที่ 16 เป็นวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว01) 3 ม.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ (มท 0801.3/ว617) 2 ม.ค. 2551
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.1/ว 001) 2 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.5/ว198) 2 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2601) 28 ธ.ค. 2550
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ (มท 0810.5/ว2613) 28 ธ.ค. 2550
การประชุมทางวิชาการ (มท 0801.3/ว620) 28 ธ.ค. 2550
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกหลักสูตร นักบริหารงาน อปท. รุ่น8,นักบริหารงานคลัง รุ่น16,นักบริหารงานช่าง รุ่น12,นักบริหารงานนโยบายและแผน รุ่น1,จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น15และเลขานุการนายก อปท. รุ่น6 (มท 0807.3/ว2598) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 รุ่นที่ 6-10 (มท 0809.6/ว2608) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ธ.ค. 2550
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2602) 26 ธ.ค. 2550
การประดับยอดพุ่ม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/16359) 26 ธ.ค. 2550
การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2600) 26 ธ.ค. 2550
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2594) 26 ธ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     869      870      871      872     (873)     874      875      876      877     ....หน้าสุดท้าย >> 931
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี