หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

งานด้านการคมนาคมและการขนส่งปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กิจการประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

งานด้านผังเมือง และการควบคุมอาคารนำผังเมือง/ผังชุมชน
 
 

งานด้านการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะ และบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด “กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์” ครอบคลุมทุกชุมชน จัดกระบวนการในการออกกฎกติกา “ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้สารเคมี สารพิษ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในพื้นที่ โดยชุมชน” รวมทั้งการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย “การควบคุมการใช้สารเคมีในท้องถิ่น” อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

งานด้านสวัสดิการสังคม สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่อาศัย ผู้ยากจนและด้อยโอกาส

งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา การบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสนามคลี ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนามคลี ให้มีความพร้อมทางอารมณ์และความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาด้านทางการกีฬาและการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล จัดสวัสดิการทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนามคลี ให้ไม่เดือดร้อนและลำบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนามคลีได้เท่าเทียมกัน ให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอรวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้เพียงพอให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนามคลี

งานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ พลามัยของประชาชน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยมีงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างทั่วถึง คลอบคลุมทุกวัยทุกชุมชน ควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรเทศบาลต าบลสนามคลีให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 


คณะผู้บริหาร


สมาชิกสภาท้องถิ่น


ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของเทศบาล


กลุ่มแกนนำชุมชน


กลุ่มกิจกรรมและตัวแทนภาคประชาสังคม
  ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาลตำบลสนามคลี ที่จะต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภาคระดับประเทศและผลกระทบที่อาจเกิดจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี 2558 พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบ การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานขององค์กร เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสาธารณะ
 
 

งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ด าเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชนให้มีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยการระดมทุนและการร่วมทุนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่งเสริมความรู้ ชักซ้อม จัดหา สถานที่และอุปกรณ์) สนับสนุนให้มีการจัดท าฐานข้อมูลชุมชนแบบบูรณาการ และจัดให้มีระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการวางแผนงานทางด้านการจัดการภัยพิบัติในชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนระดับพื้นที่และจังหวัด จัดสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกันฯ ให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดตั้ง “อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ” ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการแก่อาสาสมัคร ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภูมินิเวศเดียวกัน
 
 

งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานด้านการพาณิชยกรรม

งานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการสร้างรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์จังหวัดและโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลดปริมาณการใช้ขยะการจัดการขยะอย่างถูกวิธี รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ หรือนำขยะมาใช้ใหม่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับภูมิทัศน์ และการปลูกต้นไม้เพื่อขยายพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนุนเสริมให้ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
 
 

สนับสนุนอนุรักษ์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมอันดี บำรุง รักษา ฟื้นฟูศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นและใช้การจัดงานประเพณีวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

สนับสนุนส่งเสริม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี

ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น