เทศบาลตำบล สนามคลี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์
ของเทศบาล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
เป้าประสงค์
   

การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสนามคลี