หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว

ส่งเสริมการการเรียนความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเกษตรเชิงคุณภาพ

ปรับปรุงถนนเพื่อใช้ขนส่งทางการเกษตร และการคมนาคม

ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม จารีตประเพณีวัฒนธรรม